మానవసేవే - మాధవసేవ
భారత.కామ్ కు స్వాగతం

వీక్షకులకు భారత.కామ్ స్వాగతం పలుకుతుంది. ఈ వెబ్ సైట్ ద్వారా జీవన విధానంలో ఉపయోగపడే కొన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా తనని తాను చక్కగా తీర్చుదిక్కుకొనుటకు ఉపయోగపడే భగవద్గీతను తెలుగులో అందిచడమైంది. భారతదేశం విశ్వగురుగా తలచడానికి కారనమైన సనాతన ధర్మం లోని కొన్ని సంప్రదాయాలు తెలుసుకుంటారు. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన దేవాలయాల వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిదంగా ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే యోగ మరియు ఆరోగ్య సూత్రాలు తెలుసుకుంటారు.

bhagavad gita in telugu
భగవద్గీత

భగవద్గీత ప్రతి శ్లోకానికి వాటి అర్థాలు మరియు వివరణతో సహా తెలుసుకుంటారు.

Click Here
దేవాలయాలు

ఆంధ్ర, తెలంగాణతో సహ వివిద ప్రాంతాలలోని దేవాలయాలు వివరాలు తెలుసుకుంటారు

Click Here
సంప్రదాయాలు

సనాతన ధర్మంలోని కొన్ని సంప్రదాయాలు గురించి తెలుసుకుంటారు.

Click Here
ప్రశ్న - జవాబు

రకరకాల ప్రశ్నలు జవాబులు తెలుసుకుంటారు. మీలో తలెత్తే ప్రశ్నకు సమాదానము తెలుసుకోవచ్చు.

Click Here
మీరు సహకరించవచ్చు

మీకు తెలిసిన లేదా దగ్గరలో ఉన్న దేవాలయాల వివరాలు, సనాతన ధర్మం లోని సంప్రదాయాలను bhaarata.com@gmail.com కు పంపవచ్చు.